Print this

Publikacje naukowe

Szlęzak Andrzej

“IS A BREACH OF REPRESENTATIONS&WARRANTIES (“R&W”) A BREACH OF CONTRACT (UNDER POLISH LAW) ?”

 

Szlęzak Andrzej

„Polemicznie o umowie o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia – na marginesie referatu dr hab. Magdaleny Wilejczyk"

 

Szlęzak Andrzej

„Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r." (I CNP 30/14)

 

Szlęzak Andrzej

„Glosa do orzeczenia SN z 6.03.2015", III CKS 155/14, OSP

 

Szlęzak Andrzej

„Opis pewnego standardu kontraktowego", PPH 2016

 

Szlęzak Andrzej

„O umownej odpowiedzialności gwarancyjnej „na zasadzie ryzyka” – słów kilka." Księga pamiątkowa dedykowana prof. Wojciechowi Popiołkowi

 

Szlęzak Andrzej

„Glosa do wyroku SN z 29.04.2015, V CSK 415/14", Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2016

 

Szlęzak Andrzej

„„Wyłączenie” lub „ograniczenie” prawa potrącenia w praktyce kontraktowej w orzecznictwie", Przegląd Sądowy 2016 nr 3

 

Szlęzak Andrzej

„Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych" 2016; Wydawnictwo Currenda

 

Szlęzak Andrzej

„Zdatność arbitrażowa i ugodowa sporów korporacyjnych – co dalej?", Konferencja Arbitrażowa 2015

 

Szlęzak Andrzej

„Kilka uwag o zdatności arbitrażowej i ugodowej sporów korporacyjnych – na marginesie regulacji art. 1157 i 1163 kodeksu postępowania cywilnego", Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego Wydawnictwo Currenda Sopot 2015

 

Szlęzak Andrzej

„Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych. Uwagi ogólne, w: Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych", red. A. Góra-Błaszczykowska, K. Antolak-Szymański, 2015

 

Szlęzak Andrzej

„Kilka uwag o umowach gwarancyjnych –na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 9 października 2014 r. (IV CKS 29/14)", Przegląd Sądowy 2015, nr 7-8/2015

 

Szlęzak Andrzej

„O odpowiedzialności z tytułu representations and warranties po raz ostatni? – polemika", Przegląd Praw Handlowego 2015, nr 7

 

Szlęzak Andrzej

„Profesor Radwański  - refleksja osobista", Współczesne problemy prawa zobowiązań pod  red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Wolters Kluwer 2015, s. 39-40

 

Szlęzak Andrzej

„Kilka uwag o warunku potestatywnym", Współczesne problemy prawa zobowiązań pod  red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Wolters Kluwer 2015, s. 670-679

 

Szlęzak Andrzej

„O representations and warranties raz jeszcze – polemika", Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 12, s. 37-40

 

Szlęzak Andrzej

„Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia?", Przegląd Sądowy 2014, nr 6

 

Szlęzak Andrzej

„Kilka słów o naruszeniu oświadczeń i zapewnień (representation and warranties) – polemika", Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 6, s. 52-54

 

Szlęzak Andrzej

„Roszczenie o zapłatę kary umownej po odstąpieniu od umowy", Przegląd Sądowy 2014, nr 2

 

Szlęzak Andrzej

„Glosa do wyroku SN z 12.10.2011 r. (II CSK 29/11)" 1, Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, nr 3

 

Andrzej Szlęzak

„Polemicznie o skutkach zastrzegania tzw. merger clause", Przegląd Prawa Handlowego 2013, nr 2

 

Szlęzak Andrzej

„Ponownie o odpowiedzialności solidarnej wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki – w świetle orzecznictwa SN", Przegląd Sądowy 2012, nr 10

 

Szlęzak Andrzej

„Reprezentacja spółek kapitałowych w umowach z członkami zarządu", Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 10, s. 4-10

 

Szlęzak Andrzej

„Terms of Reference jako element procedury arbitrażowej w Polsce?", (w:) M. Łaszczuk (red.), Arbitraż i mediacja. Księga Jubileuszowa dedykowana dr. Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012, s. 537-544

 

Szlęzak Andrzej

„Umowne prawo odstąpienia od umów o podwójnym skutku przenoszących własność nieruchomości", Przegląd Sądowy 2012 nr 6

 

Szlęzak Andrzej

„Glosa do wyroku SN z 17.03. 2011 r. (IV CSK 358/10)", Orzecznictwo Sądów Polskich 2012 nr 5

 

Szlęzak Andrzej, Moskwa Paweł

„Kilka uwag o wnoszeniu aportów do spółek kapitałowych – na marginesie wyroku sądu najwyższego z 19 października 2006 r.", Przegląd Sądowy 2012 nr 1

 


[1] OSN IC – Zbiór dodatkowy, C/2012, poz. 56.